نرم افزار

تکنولوژی و فضای مجازینرم افزار

یک تیر و دو نشان، با این بازی‌ها برنامه نویسی را به کودکانتان یاد دهید!

وارد سال 2020 شده ایم! قطعا در دهه پیش رو، دنیا با سرعت بیشتری به سمت دیجیتالی شدن و استفاده از کد و برنامه های کدنویسی شده حرکت خواهد کرد. امروزه اگر کدنویسی بلد باشید، بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه...